Taakverdeling lesgevers Gymgroep Wijgmaal

Als trainer maak je deel uit van een trainersteam.
Per afdeling wordt er een verantwoordelijke trainer aangesteld
Het volgend wordt van onze trainers verwacht

In het algemeen:

 • Verzorgde en gemotiveerde lessen.
 • Verantwoordelijkheidszin en engagement
 • Klantvriedelijk Werken
 • Zin voor samenwerking
 • Deelname aan activiteiten die Gymgroep Wijgmaal vzw en Gymgroep A.S. vzw inrichten
 • Deelname aan vergaderingen om up-to-date te blijven
 • Loyaal zijn om bij te scholen
 • Onkostennota’s tijdig binnenbrengen

In het bijzonder:

 1. Wie de taak van lesgever/trainer van een afdeling op zich neemt, verbindt er zich toe deze groep wekelijks te leiden en dit voor b) een volledig sportjaar(september tot eind juni). 
  Bij eventuele overmacht verwittigt hij/zij de JSC. Die zorgt voor vervanging.
 2. De lesgever is steeds tijdig ter paarse om:
  • contact te houden met de ouders, die hun kinderen brengen
  • de materialen tijdig te kunnen opstellen
  • onderling met mede-lesgevers de dagplanning door te nemen
 3. De lesgever begint stipt met de training. Hij/zij zorgt voor de discipline zodat in optimale omstandigheden getraind kan worden4. De lesgever vult de aanwezigheidslijsten in
 4. Alle aanwezige lesgevers nemen van in het begin actief deel aan de opwarming en de fysische vorming
 5. De verantwoordelijke lesgever ontvangt de lidgelden en verzamelt de volledige gegevens van de leden. Hij/zij controleert of alle gymnasten ingeschreven zijn aan de hand van een lijst. Eventuele tekorten van gelijk welke aard worden gemeld aan het bestuur.
 6. De lesgever informeert de ouders tijdig via een korte nieuwsbrief wanneer er geen les is of wanneer er een speciale activiteit plaats vindt. Hij/zij geeft dit ook door aan het secretariaat zodat deze informatie tijdig op de website gezet kan worden. Nieuwsbrieven worden steeds met zorg opgemaakt volgens de huisstijl van de Gymgroep. Dit betekent dat op elk briefje minimaal het logo van de club prijkt en de tekst foutloos is
 7. De lesgever meldt onmiddellijk negatieve punten betreffende de zaal en de veiligheid van materialen en doet voorstellen naar het bestuur toe.
 8. De lesgever zorgt voor een jaarplan (technisch programma met doeloefeningen opvolging van technische programma’ aangeboden via de federatie) in overleg met de lesgever van de andere afdelingen.
 9. De lesgever speelt in op het turnaanbod van de federatie zowel qua bijscholing, jurycursussen enz… als voor wat betreft he volgen van de technische programma’s. Het bestuur schaft op aanvraag deze programma’s aan.
 10. De lesgever wordt als bestuurslid ook verwacht op de bestuursvergaderingen die in regel om de 2 maanden plaats vinden. Hun bevindingen en adviezen kunnen zeer nuttig zijn voor de verdere uitbouw van de vereniging
 11. Bij kwetsuren en ongelukjes waarschuwt de lesgever zo vlug mogelijk de ouders. Ondertussen wordt al het nodige gedaan om de betrokkene de eerste hulp te verlenen en , indien nodig, de hulpdiensten opgeroepen en zij zorgt voor een blanco medisch formulier en bezorgd het aan de ouders of de hulpdiensten, dit formulier moet door de geneesheer ingevuld worden. De melding van het ongeval gebeurt online door de clubsecretaris dit medisch attest moet binnen de 8 dagen aan de clubsecretaris of lesgever bezorgd worden alsmede het Ibannummer, De ouders ontvangen van de federatie een mail dat het ongeval werd geregistreerd. Later wordt het dossier aangevuld met het ingevulde medisch formulier.
 12. De lesgever zorgt dat de training tijdig wordt beëindigd, zodat volgende groepen geen hinder ondervinden . Als het gaat om de laatste training in de zaal zorgt hij/zij ervoor dat de lichten uit zijn, dat de verwarming wordt afgezet en dat alle materialen op de juiste plaats weggedaan worden.
 13. In samenspraak met het besturen de collega-lesgevers begeleiden ze hun groep op speciale evenementen zoals shows, wedstrijden enz…..
 14. Van de lesgevers wordt ook verwacht dat ze deelnemen aan het klaarzetten en opruimen van de zaal voor de shows en andere speciale activiteiten.
 15. De lesgever ziet erop toe dat er zogenaamd niet wordt gerookt binnen de sportaccommodatie .
 16. De lesgever waakt over een gezond sportief klimaat in de les, waarin niemand gepest wordt en waar er een gezonde interactie is onder de leden en met de lesgevers.
 17. Zij waken er over dat er een gezond sportief klimaat heerst waarin niemand gepest wordt en waar er een gezonde interactie is onder de leden en met de lesgevers.18. Er blijft altijd één lesgever in de zaal totdat alle kinderen zijn opgehaald
 18. Er blijft altijd één lesgever in de zaal totdat alle kinderen zijn opgehaald.
 19. Adreswijzigingen van jezelf en van de leden dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden      aan het secretariaat. Het verzamelen van de e-mail van al je leden kan zeer nuttig zijn voor verdere communicatie.
 20. Maak je zelf een strooibriefje voor de leden van je groep  zorg dan  dat dit met zorg gemaakt is  volgens de huisstijl van de Gymgroep. Dit betekent dat op elke briefje minimaal het logo van de club prijkt en dat de tekst foutloos is. Mail steeds deze info aan het secretariaat