Beleidsplan

Gymgroep Wijgmaal – VZW 2020-2026

Gymgroep Wijgmaal-WB  is een vzw, aan gesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen, onder stamnummer 592. Ze wordt geleid door een raad van bestuur. Deze neemt de dagelijkse leiding op zich. De sporttechnische leiding is in handen van ervaren en gediplomeerde trainers. 

Gymgroep Wijgmaal-WB  is een vrijwilligersvereniging. De club vindt haar inkomsten in lidgelden, de opbrengst van extra activiteiten en subsidies van de stad Leuven. Bestuursleden, trainers, ouders en sympathisanten helpen mee aan de uitbouw ervan. Zij vormen de hoekpilaren van onze vereniging

MISSIE

Ons statutair doel is het bevorderen, in de ruimste betekenis, van de sport in het algemeen en  turnsport in het bijzonder. Dit zowel recreatief als competitief. Gymgroep Wijgmaal wil haar leden een kwalitatief turnaanbod bieden in de ruimste zin van het woord. Alle leden krijgen de kans te sporten op een zo hoog mogelijk niveau en dit volgens hun persoonlijke mogelijkheden en verwachtingen dit alles in een aangename en leerrijke omgeving.

VISIE

Al onze leden krijgen de kans te turnen of te sporten op een zo hoog mogelijk niveau volgens de persoonlijke mogelijkheden en verwachtingen. Via een aangename en leerrijke vrijetijdsbesteding willen we onze leden aanzetten tot beweging. Naast de algemene fysieke ontwikkeling hebben we ook veel aandacht voor de mentale ontwikkeling. Vanuit die optiek is gymnastiek in al zijn disciplines een leerschool met positieve effecten op de verdere levensloop.

Om een maximaal effect te verkrijgen is een sporttechnisch en pedagogisch project uitgewerkt, aangepast aan het niveau van elke gymnast.

Recreatief: Gymgroep Wijgmaal   staat open voor iedereen die recreatief wenst te turnen. Al wie via gymnastiek fysieke basiseigenschappen als kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie en uithouding wil ontwikkelen, kan bij ons terecht. Bij het aanleren van turn- en sporttechnische vaardigheden houden we rekening met ieders niveau. We willen gymnastiek promoten als een toffe vrijetijdsbesteding en bijdragen tot een gezonde levensstijl.

Competitief: De meest getalenteerde en gemotiveerde jongeren in onze club willen we de mogelijkheid geven om probleemloos door te stromen naar een competitieafdeling. In het bijzonder voor toestelturnen meisjes en jongens. Zij worden begeleid bij de overstap naar de competitieafdeling in onze overkoepelende vereniging Gymgroep A.S. Daar vinden zij een extra uitdaging en kunnen zij hun talent maximaal ontwikkelen. Gymgroep AS organiseert de opleiding van onze talenten en onder deze gemeenschappelijke naam doen zij mee aan de verschillende wedstrijden. 

Topsport: Door samenwerking met gespecialiseerde centra krijgen gymnasten met uitzonderlijk talent de kans uit te groeien tot topgymnasten. Wij volgen daarin het door de federatie, uitgestippeld traject. Zij zijn vaak de stimulerende factor voor de komende gymnasten, die zich spiegelen aan deze gymtoppers. De aldus geselecteerden groeperen wij in de basisschoolclub van de Gymgroep.

Gymgroep Wijgmaal wil een recreatiewerking voor kleuters, jongeren en volwassenen met oog voor kwaliteit garanderen. Daartoe willen we goed opgeleide lesgevers inzetten. Anderzijds willen we veilig, aantrekkelijk en gemoderniseerd materiaal gebruiken. 

Niet alleen de fysieke opleiding, maar ook de plezierbeleving vinden we erg belangrijk. We willen kinderen vanaf jonge leeftijd motiveren om te bewegen en deze motivatie te behouden tot op latere leeftijd. Binnen elk niveau van opleiding wordt ook veel belang gehecht aan normen en waarden als fair-Play, respect voor mekaar, samenwerken… Zo zorgen we ervoor dat de lessen kunnen verlopen in een aangename sfeer.

We beperken we ons niet tot onze eigen clubactiviteiten, maar werken we ook mee aan sportieve initiatieven van Tofsport Leuven en wij ondersteunen schoolse sportactiviteiten waar mogelijk. 

Bij evenementen krijgen leden en niet-leden de kans hun mening te geven door middel van een tevredenheidsmeting. De kwaliteitsverantwoordelijke bundelt alle informatie tot een overzichtelijk intern rapport en doet voorstellen ter verbetering.

Om deze algemene doelstellingen te kunnen bereiken, stellen we volgende concrete doelstellingen op korte termijn:

1. goed opgeleide trainers en lesgevers

2. veilig, aantrekkelijk en modern materiaal

3. aangepaste oefenstof, een gevarieerd aanbod

4. gemengde groepen van 10 à 12 kinderen per leeftijd/niveau

5. oog voor normen en waarden binnen de les

6. een goed uitgebouwde en aantrekkelijke website

7. ouders en leden betrekken bij het beleid en de organisaties

8. oudste leden motiveren tot het volgen van trainersopleidingen en inzetten bij organisaties

1.Trainers/Lesgevers

We willen werken met goed opgeleide trainers. Elke groep heeft minstens 1 gediplomeerde trainer. Andere lesgevers/hulptrainers worden gestimuleerd opleidingen te volgen. De club betaalt de inschrijvingsgelden van deze opleidingen. 

Ook gediplomeerde trainers worden gestimuleerd bijscholingen en/of bijkomende opleidingen te volgen. Het streefdoel is dat elke lesgever minstens één bijscholing om de 2 jaar volgt.

De lesgevers/hulptrainers proberen zo weinig mogelijk afwezig te zijn van de trainingen. Indien het toch niet mogelijk is aanwezig te zijn, wordt zo vlug mogelijk verwittigd aan de coördinator. Voor elke groep worden vaste vervangers voorzien, zodat daar ook enige regelmaat in zit.

2. Materiaal

We willen veilig, aantrekkelijk en gemoderniseerd materiaal gebruiken. 

Jaarlijks wordt geïnventariseerd welk materiaal aanwezig is en wat hersteld of vervangen dient te worden. Tevens wordt een lijst opgemaakt van wenselijke aankopen. Daarbij wordt rekening gehouden met de nieuwe trends in de gymnastiekwereld. Elk jaar wordt een budget voorzien voor nieuwe aankopen.

In de oefenkern Ymeria Wijgmaal blijft het plaatsen en terugzetten materialen een tijdrovende  klus; Het uitvoeren van het aangekondigde Masterplan voor Wijgmaal zal hier verandering in brengen omdat er een specifieke turnhal zal gebouwd worden.

Voor Kessel-lo en Aarschot beschikken wij nu reeds over een uitgeruste specifieke turnruimte met vast toestellen.

Terwijl wij ook uren in de nieuwe turnhal in Herent ( is nu in aanbouw) zullen toegewezen krijgen voor de competitieafdeling (hiervoor tekenden we een intentieverklaring met de sportdienst Herent).

3. Oefenstof

Bij de kleuters van 1ste en 2de kleuterklas streven we een algemene ontwikkeling na, zowel op lichamelijk als mentaal en sociaal vlak. Zij moeten plezier beleven in het bewegen en al spelend de basisvaardigheden ontwikkelen. Turntechnische vaardigheden en specifieke turntoestellen worden met dit doel gebruikt en niet als doel op zich.

Bij de kleuters van de 3de kleuterklas wordt reeds naar de leerlijnen van de GymnastiekFederatie toe gewerkt. Zo worden de meest getalenteerde gymnasten warm gemaakt voor de gymnastiek en worden ze voorbereid op een eventuele overstap naar pre-competitie indien wenselijk. Anderzijds blijven de lessen erg algemeen zodat ook talent voor andere sporten gedetecteerd kan worden.

Bij de kinderen van de lagere school blijven we werken aan de basiseigenschappen, terwijl ook de basisvaardigheden van gymnastiek worden aangeleerd. We zorgen voor een gevarieerd aanbod: zowel de turntoestellen van toestelturnen meisjes/jongens als de verschillende trampolines en airtrack komen aan bod. 

We zorgen ervoor dat talentrijke en ambitieuze leden nog steeds kunnen doorstromen naar competitiesport. Voor toestelturnen jongen/meisjes kan dit binnen onze overkoepelende vereniging Gymgroep A.S. Voor andere turndisciplines oriënteren we geïnteresseerden naar wedstrijdclubs in de regio.

Anderzijds willen we ook onze leden die niet het talent of de ambitie hebben om aan wedstrijd turnen te doen, op een zo hoog mogelijk niveau brengen. We willen hen motiveren en aan onze club binden en ervoor zorgen dat ze hun volledige jeugd bij ons terecht kunnen voor een sportieve vrijetijdsbesteding. 

Jaarlijks wordt een turnshow georganiseerd, waar alle leden kunnen demonstreren wat ze het voorbije jaar geleerd hebben. We proberen zoveel mogelijk leden en ouders voor dit gebeuren warm te maken. Het vooruitzicht van een optreden zet onze leden vaak aan tot een extra inspanning, waardoor ze in de aanloop er naartoe vaak veel bijleren. De show zelf is een aangenaam en voldoening gevend gebeuren voor alle deelnemers.

4. Organisatie 

Al onze groepen zijn gemengd. De kinderen worden ingedeeld in groepen van 10 tot 12 leden. De indeling gebeurt hoofdzakelijk op basis van leeftijd. Kinderen die een uitgesproken hoger of lager niveau behalen dan hun leeftijdsgenoten kunnen in een hogere of lagere groep ingedeeld worden. Eventueel kan ook rekening gehouden worden met “vriendjes”.

Tijdens de lessen, wordt binnen de groepen ook gedifferentieerd waar nodig, niet iedereen van de groep moet dezelfde oefeningen doen. Sommigen kunnen iets sneller naar een moeilijkere oefening overgaan, terwijl anderen iets meer tijd nodig hebben om een oefening te beheersen.

Elke les wordt er aan verschillende toestellen gewerkt. Er wordt voor gezorgd dat alle toestellen bij de verschillende groepen regelmatig aan bod komen.

De lesgevers zorgen dat ze op de hoogte zijn van de leerlijnen van de GymnastiekFederatie. Zij overleggen regelmatig over de oefenstof zodat zij dezelfde lijn volgen en de overgang tussen de verschillende groepen vlot verloopt.

5. Coole gymmanieren

Uiteraard geven de trainers met een sportieve houding het goede voorbeeld. Ze spelen in op het gedrag van de kinderen tijdens de les door positief gedrag op moreel en sociaal vlak te stimuleren en bevestigen. Anderzijds wordt er af en toe ook uitdrukkelijk stilgestaan bij normen en waarden, dit met de Coole gymmanieren als leidraad.

6. Communicatie

We willen leden, ouders en andere geïnteresseerden duidelijk laten weten wat er binnen onze club leeft. Daarvoor willen we vooral een goed uitgebouwde en overzichtelijke website. Die site moet enerzijds algemene informatie over de club bevatten: geschiedenis, bestuur, visie en missie, enz. Anderzijds ook praktische info i.v.m. lidgelden, kalender, sportkampen, enz. en actuele nieuwsbrieven. Tenslotte moet de site ook aantrekkelijk zijn voor onze jeugd door verslagjes en foto’s van activiteiten en andere initiatieven die onze jeugd ertoe aanzetten regelmatig een kijkje te nemen op de site.

Verder maken we veel gebruik van de sociale media zoals Whatsapp, Instagram, en Facebook (vooral gebruikt door de wedstrijdgymnasten).

De website bevat ook een contactadres. Die mails worden door de verantwoordelijke dagelijks gecheckt en zo snel mogelijk beantwoord.

Daarnaast kunnen leden en ouders ook steeds persoonlijk of telefonisch terecht bij de lesgevers of het bestuur met vragen, opmerkingen, enz. De coördinaten zijn terug te vinden op de site en in de verwelkomingsbrochure.

6. Evaluatie

Er wordt regelmatig gepeild naar de mening van onze leden, zodat zij ook inspraak hebben in het lesgebeuren, activiteiten, organisaties. 

Een tevredenheidsanalyse wordt opgesteld om de mening van de ouders en leden over de algemene werking te kennen. De resultaten van deze analyse worden door een aangestelde verantwoordelijke samengevat en binnen de technische commissie en het bestuur besproken.

De technische commissie zal jaarlijks evalueren of het beleidsplan werd opgevolgd en de doelstellingen werden bereikt. Waar nodig zal bijgestuurd worden. Eventuele nieuwe doelstellingen zullen gesteld worden.

Goedgekeurd  te Wijgmaal op 12 maart 2020

Jan Stroomberger, Voorzitter

Michel Meulemans, Coordinator