Nieuwsbrief

GYMGROEP WIJGMAAL VZW Onthaalbrochure 2022-2023

NIEUWSBRIEF NR 1

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we u graag welkom heten bij de Gymgroep.

Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de werking van bovengenoemde oefenkern.


Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom. Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen.

In de folder en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, en dat zijn er heel wat.

1. Lidgelden

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.

Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gymtalk van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd. Wie ingeschreven is voor 1 oktober 2021 krijgt een gratis T-shirt.

Mogen wij aan alle leden vragen hun aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les.

Je kan electronisch inschrijven. Hiervoor dien je je email-adres, duidelijk op een briefje geschreven, aan de lesgever (normaal Marina) te bezorgen. Je krijgt dan daarna een mail met daarin een link die je aanklikt en dan zie je het formulier om de gegevens van je kind in te vullen. Onderaan dat formulier moet je dan op ‘verzenden’ klikken.

Nadat je dat verzonden hebt dien je het bedrag van het lidgeld over te schrijven op rekening nr. BE63 4310 7478 1108 met vermelding van :

Lidgeld 2022-2023 / Naam en voornaam kind + sportactiviteit’, pas daarna is je inschrijving definitief.

Manueel inschrijven : je vraagt een inschrijvingsformulier aan de lesgever dat je ingevuld terug bezorgt en stort het inschrijvingsgeld op rekening nr. BE63 4310 7478 1108 met de vermelding van:‘Lidgeld 2021-2022 / Naam en voornaam kind + sportactiviteit’ .

Half oktober worden de inschrijvingen afgerond. Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. (enige uitzondering hierop zijn de corona maatregelen Covid 19 van de overheid – zie hieronder).

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en enkel daarna is je inschrijving definitief. Vanaf dan is ook je verzekering in orde.

Kleuterturnen: woensdag: 14u-15u – € 110  (2019 t.e.m. 2016 – vanaf 2,5 jaar)

Toestelturnen, trampoline & airtrack: woensdag: 15u -16u30 – € 135

Gym 50+ (dames en heren) donderdag: 14u30-15u30 – €75

Badminton maandag: 18u-19u – € 105 (o2014 t.e.m. o2007)
 maandag: 19u-20u – € 105 (o2006 en ouder)


maandag: 20u-21u – € 105 (volwassenen)

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs. Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor elke bijkomende activiteit of voor elk extra uur sport (ook voor dezelfde) betaal je € 55. euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Personen die willen proberen in de loop van het sportjaar mogen de eerste les gratis proberen na het doorgeven van hun gegevens. Bij een tweede poging moet er een bedrag van 5,- euro aan de lesgever betaald worden. Bij definitieve betaling van het lidgeld wordt dit bedrag dan in mindering gebracht.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld. Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW.
 Je kan ook een vermindering van het inschrijvingsgeld krijgen als je je Uitpas (kansarmoede) voorlegt. En je kan ook ook 30 punten sparen als je je Uitpas voorlegt.

Covid19 : Wij begrijpen dat het moeilijk is om lidgeld te betalen voor een sportactiviteit die mogelijkerwijze niet mag uitgevoerd worden ingevolge verstrenging van de corona maatregelen door de overheid. Per volledige maand dat de lessen ten gevolge van Covid 19 niet kunnen doorgaan, wordt er een evenredig bedrag terugbetaald. Een vast bedrag van 25€ zal

alleszins verschuldigd blijven. Deze berekening wordt op het einde van het sportjaar gemaakt.

Corona maatregelen in de zaal : Deze instructies worden jullie in een apart document bezorgd.

Lidkaart : van het ogenblik dat je ingeschreven bent kan je je lidkaart downloaden op de site van de Gymnastiekfederatie.

Ga naar www.gymfed.beklik bovenaan rechts op ‘Mijn Gymfed’ , Dan moet je inloggen met het E-mail adres dat je opgaf om in te schrijven. Als je nog geen paswoord hebt klik je op ‘wachtwoord aanvragen/vergeten’ Geef je E-mail adres in. Je ontvangt in je mailbox een link waarmee je verder kan inloggen. Op de linkerkant van het scherm staat bijna onderaan een veldje : ‘Mijn lidkaart’ . Klik dan op ‘download kaart’.

Met je lidkaart krijg je vermindering op activiteiten/wedstrijden
 georganiseerd door Gymfed.


2. Verzekering

Wat moet je doen bij een ongeval?

Je meldt het ongeval aan je trainer. Daarna bezorg je aan je trainer of aan Michel Meulemans een medisch attest van je dokter.
Michel Meulemans doet de aangifte van het ongeval dan online bij de Gymnastiekfederatie. Nadien wordt door de Gymnastiekfederatie per mail een formulier naar jou toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer.

Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.

Meer informatie kan je steeds vinden op de site www.gymfed.be of krijgen bij Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek, tel 016/445916 gsm 0496/185253.

3. Tussenkomst Ziekenfondsen

De mutualiteiten ondersteunen hun leden die aan sport doen. Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit zo een deel van het betaalde lidgeld terugkrijgen. Hiervoor voorziet de Gymnastiek- Federatie standaardformulieren met alle nodige gegevens. Dit formulier zal aan de leden bezorgd worden na de herfstvakantie. Er dienen dus door de leden geen voorgedrukte formulieren aan ons bezorgd te worden. Let op: de

terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.


4. Kledij

Tijdens het sporten wordt er best gemakkelijke, sportieve kledij gedragen.
 Er wordt geturnd en gedanst op blote voeten of met lichte turnpantoffels. Tweedehands turn- pakjes worden regelmatig te koop aangeboden (of af te spreken met Kristien).


Sport en spel, badminton e.d. worden met sportschoenen beoefend. We gebruiken de kleedkamers om van kledij te wisselen.

We melden het reglement van de sportaccommodaties betreffende schoeisel.

De sportzaal mag alleen nog betreden worden met PROPERE SPORTSCHOENEN DIE GEEN STREPEN maken. Men mag dus niet met sportschoenen van buiten naar binnen.


Wij verwachten uw volledige medewerking hieromtrent.

5. Nog enkele afspraken

– Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en /of de kleedkamers voor, na en tijdens de lessen. 


– Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen. Vele handen maken een groot werk lichter. Hulp van ouders is ook steeds welkom. 


– We willen aan de ouders vragen om niet te storen tijdens de lessen. Indien u wenst te kijken naar uw kind(eren) gelieve dan aan de kant te blijven op de voorziene plaatsen op de tribune. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet op tijd afgehaald worden na hun les. Er zal wel steeds een lesgever ter plaatse blijven tot de kinderen opgehaald zijn. Gelieve de lesgevers telefonisch te verwittigen indien je er niet tijdig kan zijn. (voor de lessen op woensdag namiddag is dat het telefoonnummer van Marina Das 0497/853579). 


Soms kan het gebeuren dat er toch nog een les wegvalt. Wanneer we dit vooraf weten zullen we dit meedelen in de wekelijkse les. Bij onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte van de lesgever of het niet vinden van een vervanging) wordt dit gemeld met een briefje aan de ingang of zal de zaalwachter ook hiervan op de hoogte zijn. Bij het afzetten van de kinderen kan je best altijd even bij de ingang kijken of er een nota ophangt. Wij hopen op uw begrip hieromtrent.

Breng steeds je kinderen op tijd naar de les en kom niet te vroeg naar de zaal. Immers de aanwezigheid van ouders vermindert de aandacht van de gymnasten en geeft iedereen het gevoel dat de les voorbij is. 

– Vrijwillige medewerkers gezocht 

Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers. Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club. Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten bv. turnshow, melden dit aan het bestuur of via een lesgever. Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden. 


6. Belangrijke data GEEN LES op / tijdens

Herfstvakantie: van maandag 01/11/2021 tot en met zondag 07/11/2021
 Wapenstilstand : donderdag 11/11/2021

Kerstvakantie: van maandag 27/12/2021 tot en met zondag 09/01/2022
 Krokusvakantie: van maandag 28/02/2022 tot en met zondag 06/03/2022 Paasvakantie: van maandag 04/04/2022 tot en met maandag 18/04/2022 O.H. Hemelvaart: donderdag 26/05/2022 


Pinksteren: maandag 06/06/2022

SPECIALE activiteiten

– september 2021: maand van de sportclub 

– Woensdag 8 december 2021: Sinterklaasfeest voor de leden die

turnen in de Nieuwe Ymeria tijdens de lessen. 


– Zaterdag 26 maart 2022 : Turnshow in zaal Ivo Van Damme in Veltem. 


7. Bestuurssamenstelling en organisatie

Gymgroep Wijgmaal is een vzw, aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be) onder stamnummer 592 en bij de Sportraad Leuven.

Voorzitter: Jan Stroombergen


Penningmeester: Kristien Meulemans 

AGD verantwoordelijke : Kristien Meulemans 
 Secretaris/briefwisselend lid en ombudsman: Michel Meulemans 


Jeugdsportcoördinators: Michel Meulemans, Nicky Rapport, Winke Hahn, Katrien Pollers

Lesgevers: Karel Beuckelaers: Badminton
 Marina Das: turnen kleuters en jongeren 
Michel Meulemans: turnen jongeren

Petra Van Lerberghe: turnen jongeren 
 Katrien Pollers seniorengym/turnen overdag

Lees regelmatig onze Website : www.gymgroepas.be. 
 Wij zijn ook te vinden op Facebook

Vriendelijke groeten

Het bestuur van Gymgroep Wijgmaal vzw

 

  1. Bestuurssamenstelling en organisatie

Gymgroep Wijgmaal – WB is een vzw, aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be) onder stamnummer 592 en bij de Sportraad Leuven.

Voorzitter: Jan Stroombergen

Penningmeester: Kristien Meulemans

AGD verantwoordelijke : Kristien Meulemans

Secretaris/briefwisselend lid: Michel Meulemans

Ombudsman: Michel Meulemans

Jeugdsportcoördinator:

Michel Meulemans

Nicky Rapport

Winke Hahn

Katrien Pollers

 

 

 

GYMGROEP WIJGMAAL VZW Onthaalbrochure 2021-2022

NIEUWSBRIEF NR 1

Bij het begin van het nieuwe sportjaar willen we u graag welkom heten bij de Gymgroep.

Met deze nieuwsbrief willen we enkele nuttige inlichtingen meedelen in verband met de werking van bovengenoemde oefenkern.


Wij heten speciaal alle nieuwkomers van harte welkom. Wij nodigen hen uit om 2 lessen vrijblijvend te oefenen.

In de folder en op de website www.gymgroepas.be vind je alle sportmogelijkheden, en dat zijn er heel wat.

1. Lidgelden

Met het lidgeld betalen wij o.a. bondsbijdragen, administratie, het aankopen of het herstellen van het materiaal. Het dient ook gedeeltelijk om een verplichte verzekering af te sluiten bij de federatie.

Degene die tijdig hun lidgeld betaald hebben krijgen ook dit jaar het tijdschrift Gymtalk van de Gymfederatie Vlaanderen toegestuurd. Wie ingeschreven is voor 1 oktober 2021 krijgt een gratis T-shirt.

Mogen wij aan alle leden vragen hun aansluiting zo snel mogelijk in orde te brengen, dit kan reeds vanaf de tweede les.

Je kan electronisch inschrijven. Hiervoor dien je je email-adres, duidelijk op een briefje geschreven, aan de lesgever (normaal Marina) te bezorgen. Je krijgt dan daarna een mail met daarin een link die je aanklikt en dan zie je het formulier om de gegevens van je kind in te vullen. Onderaan dat formulier moet je dan op ‘verzenden’ klikken.

Nadat je dat verzonden hebt dien je het bedrag van het lidgeld over te schrijven op rekening nr. BE63 4310 7478 1108 met vermelding van : ‘Lidgeld 2021-2022 / Naam en voornaam kind + sportactiviteit’, pas daarna is je inschrijving definitief.

Manueel inschrijven : je vraagt een inschrijvingsformulier aan de lesgever dat je ingevuld terug bezorgt en stort het inschrijvingsgeld op rekening nr. BE63 4310 7478 1108 met de vermelding van:‘Lidgeld 2021-2022 / Naam en voornaam kind + sportactiviteit’ .

Half oktober worden de inschrijvingen afgerond. Inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald. (enige uitzondering hierop zijn de corona maatregelen Covid 19 van de overheid – zie hieronder).

Inschrijving en betaling dienen gelijktijdig te gebeuren en enkel daarna is je inschrijving definitief. Vanaf dan is ook je verzekering in orde.

Kleuterturnen: woensdag: 14u-15u – € 110 
 (o2019 t.e.m. o2016 – vanaf 2,5 jaar)

Toestelturnen, trampoline & airtrack: woensdag: 15u -16u30 – € 135

Gym 50+ (dames en heren) donderdag: 14u30-15u30 – €75

Badminton maandag: 18u-19u – € 105 (o2014 t.e.m. o2007)
 maandag: 19u-20u – € 105 (o2006 en ouder)


maandag: 20u-21u – € 105 (volwassenen)

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs. Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15.

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor elke bijkomende activiteit of voor elk extra uur sport (ook voor dezelfde) betaal je € 55. euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Personen die willen proberen in de loop van het sportjaar mogen de eerste les gratis proberen na het doorgeven van hun gegevens. Bij een tweede poging moet er een bedrag van 5,- euro aan de lesgever betaald worden. Bij definitieve betaling van het lidgeld wordt dit bedrag dan in mindering gebracht.

Indien je gezin begeleid wordt door het OCMW, krijg je 50% korting op het inschrijvingsgeld. Je dient dan een bewijs voor te leggen van het OCMW.
 Je kan ook een vermindering van het inschrijvingsgeld krijgen als je je Uitpas (kansarmoede) voorlegt. En je kan ook ook 30 punten sparen als je je Uitpas voorlegt.

Covid19 : Wij begrijpen dat het moeilijk is om lidgeld te betalen voor een sportactiviteit die mogelijkerwijze niet mag uitgevoerd worden ingevolge verstrenging van de corona maatregelen door de overheid. Per volledige maand dat de lessen ten gevolge van Covid 19 niet kunnen doorgaan, wordt er een evenredig bedrag terugbetaald. Een vast bedrag van 25€ zal

alleszins verschuldigd blijven. Deze berekening wordt op het einde van het sportjaar gemaakt.

Corona maatregelen in de zaal : Deze instructies worden jullie in een apart document bezorgd.

Lidkaart : van het ogenblik dat je ingeschreven bent kan je je lidkaart downloaden op de site van de Gymnastiekfederatie.

Ga naar www.gymfed.be, klik bovenaan rechts op ‘Mijn Gymfed’ , Dan moet je inloggen met het E-mail adres dat je opgaf om in te schrijven. Als je nog geen paswoord hebt klik je op ‘wachtwoord aanvragen/vergeten’ Geef je E-mail adres in. Je ontvangt in je mailbox een link waarmee je verder kan inloggen. Op de linkerkant van het scherm staat bijna onderaan een veldje : ‘Mijn lidkaart’ . Klik dan op ‘download kaart’.

Met je lidkaart krijg je vermindering op activiteiten/wedstrijden
 georganiseerd door Gymfed.


 

2. Verzekering

Wat moet je doen bij een ongeval?

Je meldt het ongeval aan je trainer. Daarna bezorg je aan je trainer of aan Michel Meulemans een medisch attest van je dokter.

Michel Meulemans doet de aangifte van het ongeval dan online bij de Gymnastiekfederatie. Nadien wordt door de Gymnastiekfederatie per mail een formulier naar jou toegestuurd met een persoonlijk dossiernummer.

Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie.

Meer informatie kan je steeds vinden op de site www.gymfed.be of krijgen bij Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek, tel 016/445916 gsm 0496/185253.

3. Tussenkomst Ziekenfondsen

De mutualiteiten ondersteunen hun leden die aan sport doen. Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit zo een deel van het betaalde lidgeld terugkrijgen. Hiervoor voorziet de Gymnastiek- Federatie standaardformulieren met alle nodige gegevens. Dit formulier zal aan de leden bezorgd worden na de herfstvakantie. Er dienen dus door de leden geen voorgedrukte formulieren aan ons bezorgd te worden. Let op: de

terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.


4. Kledij

Tijdens het sporten wordt er best gemakkelijke, sportieve kledij gedragen.
 Er wordt geturnd en gedanst op blote voeten of met lichte turnpantoffels. Tweedehands turn- pakjes worden regelmatig te koop aangeboden (of af te spreken met Kristien).


Sport en spel, badminton e.d. worden met sportschoenen beoefend. We gebruiken de kleedkamers om van kledij te wisselen.

We melden het reglement van de sportaccommodaties betreffende schoeisel.

De sportzaal mag alleen nog betreden worden met PROPERE SPORTSCHOENEN DIE GEEN STREPEN maken. Men mag dus niet met sportschoenen van buiten naar binnen.


Wij verwachten uw volledige medewerking hieromtrent.

5. Nog enkele afspraken

– Er wordt niet gespeeld in de sportzaal en /of de kleedkamers voor, na en tijdens de lessen. 


– Iedereen helpt op het einde van de les om de sportzaal op te ruimen. Vele handen maken een groot werk lichter. Hulp van ouders is ook steeds welkom. 


– We willen aan de ouders vragen om niet te storen tijdens de lessen. Indien u wenst te kijken naar uw kind(eren) gelieve dan aan de kant te blijven op de voorziene plaatsen op de tribune. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wanneer kinderen niet op tijd afgehaald worden na hun les. Er zal wel steeds een lesgever ter plaatse blijven tot de kinderen opgehaald zijn. Gelieve de lesgevers telefonisch te verwittigen indien je er niet tijdig kan zijn. (voor de lessen op woensdag namiddag is dat het telefoonnummer van Marina Das 0497/853579). 


Soms kan het gebeuren dat er toch nog een les wegvalt. Wanneer we dit vooraf weten zullen we dit meedelen in de wekelijkse les. Bij onvoorziene omstandigheden (bv. ziekte van de lesgever of het niet vinden van een vervanging) wordt dit gemeld met een briefje aan de ingang of zal de zaalwachter ook hiervan op de hoogte zijn. Bij het afzetten van de kinderen kan je best altijd even bij de ingang kijken of er een nota ophangt. Wij hopen op uw begrip hieromtrent.

Breng steeds je kinderen op tijd naar de les en kom niet te vroeg naar de zaal. Immers de aanwezigheid van ouders vermindert de aandacht van de gymnasten en geeft iedereen het gevoel dat de les voorbij is.

•
 


– Vrijwillige medewerkers gezocht 

Belangrijk voor de club is de hulp van vrijwillige medewerkers. Deze mensen zorgen mee voor een goede, stevige opbouw en zijn een extra stimulans voor de werking van de club. Medewerkers die graag geregeld hulp willen bieden bij bepaalde activiteiten bv. turnshow, melden dit aan het bestuur of via een lesgever. Zodoende kan voor hen een verzekering afgesloten worden. 


6. Belangrijke data GEEN LES op / tijdens

Herfstvakantie: van maandag 01/11/2021 tot en met zondag 07/11/2021
 Wapenstilstand : donderdag 11/11/2021

Kerstvakantie: van maandag 27/12/2021 tot en met zondag 09/01/2022
 Krokusvakantie: van maandag 28/02/2022 tot en met zondag 06/03/2022 Paasvakantie: van maandag 04/04/2022 tot en met maandag 18/04/2022 O.H. Hemelvaart: donderdag 26/05/2022 


Pinksteren: maandag 06/06/2022

SPECIALE activiteiten

– september 2021: maand van de sportclub 

– Woensdag 8 december 2021: Sinterklaasfeest voor de leden die turnen in de Nieuwe Ymeria tijdens de lessen. 


– Zaterdag 26 maart 2022 : Turnshow in zaal Ivo Van Damme in Veltem. 


7. Bestuurssamenstelling en organisatie

Gymgroep Wijgmaal is een vzw, aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen (www.gymfed.be) onder stamnummer 592 en bij de Sportraad Leuven.

Voorzitter: Jan Stroombergen


Penningmeester: Kristien Meulemans 

AGD verantwoordelijke : Kristien Meulemans 


Secretaris/briefwisselend lid en ombudsman: Michel Meulemans 


Jeugdsportcoördinators: Michel Meulemans, Nicky Rapport, Winke Hahn, Katrien Pollers

Lesgevers:

Karel Beuckelaers: Badminton

Marina Das: turnen kleuters en jongeren

Michel Meulemans: turnen jongeren

Petra Van Lerberghe: turnen jongeren

Katrien Pollers seniorengym/turnen overdag

Lees regelmatig onze Website : www.gymgroepas.be. 
 Wij zijn ook te vinden op Facebook

Vriendelijke groeten

Het bestuur van Gymgroep Wijgmaal vzw

 

page6image58993008

page7image57440704