Afsprakennota – vrijwilligerswerk

1. Organisatie

Naam organisatie: Gymgroep Wijgmaal- vzw
Juridisch statuut : Vereniging zonder winstgevend doel.
Adres (maatschappelijke zetel: Struiversstraat 19, 3010 Kessel-lo
Telefoonnummer:  0476185253
Email: michel.meulemans@belgacom.net
Omschrijving: Turnvereniging

2. Vrijwillig(st)er

Naam vrijwillig(st)er: Michel Meulemans
Adres :Sukkelpotweg 9 3220 Holsbeek
Telefoonnummer: 016445916)
GSM-nummer0496185253)
Te contacteren bij ongeval: Michel Meulemans 0496185253

3. Aard van het vrijwilligerswerk
Taakomschrijving lesgevers Gymgroep Wijgmaal vzw.

Je maakt deel uit van een trainers team.
Elke afdeling heeft een verantwoordelijke.
Gymgroep Wijgmaal VZW verwacht van u:
In het algemeen:
Verzorgde en gemotiveerde lessen 

Verantwoordelijkheidszin en engagement:
Klantvriendelijk werken
Zin voor samenwerking
Deelname aan de activiteiten die Gymgroep Wijgmaal – vzw
en Gymgroep A.S. vzw inrichten of die een deelvereniging ervan inricht.
Deelname aan de vergaderingen opdat je up- to- date blijft. 
Loyaal zijn tegenover de vereniging
Bereid zijn om bij te scholen
Onkostennota’s tijdig binnenbrengen. 

In het bijzonder

 1. Wie de taak van lesgever/trainer van een afdeling op zich neemt, verbindt er zich toe deze groep wekelijks te leiden en dit voor b) een volledig sportjaar(september tot eind juni). 
  Bij eventuele overmacht verwittigt hij/zij de JSC. Die zorgt voor vervanging.
 2. De lesgever is steeds tijdig ter paarse om:
  • contact te houden met de ouders, die hun kinderen brengen
  • de materialen tijdig te kunnen opstellen
  • onderling met mede-lesgevers de dagplanning door te nemen
 3. De lesgever begint stipt met de training. Hij/zij zorgt voor de discipline zodat in optimale omstandigheden getraind kan worden4. De lesgever vult de aanwezigheidslijsten in
 4. Alle aanwezige lesgevers nemen van in het begin actief deel aan de opwarming en de fysische vorming
 5. De verantwoordelijke lesgever ontvangt de lidgelden en verzamelt de volledige gegevens van de leden. Hij/zij controleert of alle gymnasten ingeschreven zijn aan de hand van een lijst. Eventuele tekorten van gelijk welke aard worden gemeld aan het bestuur.
 6. De lesgever informeert de ouders tijdig via een korte nieuwsbrief wanneer er geen les is of wanneer er een speciale activiteit plaats vindt. Hij/zij geeft dit ook door aan het secretariaat zodat deze informatie tijdig op de website gezet kan worden. Nieuwsbrieven worden steeds met zorg opgemaakt volgens de huisstijl van de Gymgroep. Dit betekent dat op elk briefje minimaal het logo van de club prijkt en de tekst foutloos is
 7. De lesgever meldt onmiddellijk negatieve punten betreffende de zaal en de veiligheid van materialen en doet voorstellen naar het bestuur toe.
 8. De lesgever zorgt voor een jaarplan (technisch programma met doeloefeningen opvolging van technische programma’ aangeboden via de federatie) in overleg met de lesgever van de andere afdelingen.
 9. De lesgever speelt in op het turnaanbod van de federatie zowel qua bijscholing, jurycursussen enz… als voor wat betreft he volgen van de technische programma’s. Het bestuur schaft op aanvraag deze programma’s aan.
 10. De lesgever wordt als bestuurslid ook verwacht op de bestuursvergaderingen die in regel om de 2 maanden plaats vinden. Hun bevindingen en adviezen kunnen zeer nuttig zijn voor de verdere uitbouw van de vereniging
 11. Bij kwetsuren en ongelukjes waarschuwt de lesgever zo vlug mogelijk de ouders. Ondertussen wordt al het nodige gedaan om de betrokkene de eerste hulp te verlenen en , indien nodig, de hulpdiensten opgeroepen en zij zorgt voor een blanco medisch formulier en bezorgd het aan de ouders of de hulpdiensten, dit formulier moet door de geneesheer ingevuld worden. De melding van het ongeval gebeurt online door de clubsecretaris dit medisch attest moet binnen de 8 dagen aan de clubsecretaris of lesgever bezorgd worden alsmede het Ibannummer, De ouders ontvangen van de federatie een mail dat het ongeval werd geregistreerd. Later wordt het dossier aangevuld met het ingevulde medisch formulier.
 12. De lesgever zorgt dat de training tijdig wordt beëindigd, zodat volgende groepen geen hinder ondervinden . Als het gaat om de laatste training in de zaal zorgt hij/zij ervoor dat de lichten uit zijn, dat de verwarming wordt afgezet en dat alle materialen op de juiste plaats weggedaan worden.
 13. In samenspraak met het besturen de collega-lesgevers begeleiden ze hun groep op speciale evenementen zoals shows, wedstrijden enz…..
 14. Van de lesgevers wordt ook verwacht dat ze deelnemen aan het klaarzetten en opruimen van de zaal voor de shows en andere speciale activiteiten.
 15. De lesgever ziet erop toe dat er zogenaamd niet wordt gerookt binnen de sportaccommodatie .
 16. De lesgever waakt over een gezond sportief klimaat in de les, waarin niemand gepest wordt en waar er een gezonde interactie is onder de leden en met de lesgevers.
 17. Zij waken er over dat er een gezond sportief klimaat heerst waarin niemand gepest wordt en waar er een gezonde interactie is onder de leden en met de lesgevers.18. Er blijft altijd één lesgever in de zaal totdat alle kinderen zijn opgehaald
 18. Er blijft altijd één lesgever in de zaal totdat alle kinderen zijn opgehaald.
 19. Adreswijzigingen van jezelf en van de leden dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden      aan het secretariaat. Het verzamelen van de e-mail van al je leden kan zeer nuttig zijn voor verdere communicatie.
 20. Maak je zelf een strooibriefje voor de leden van je groep  zorg dan  dat dit met zorg gemaakt is  volgens de huisstijl van de Gymgroep. Dit betekent dat op elke briefje minimaal het logo van de club prijkt en dat de tekst foutloos is. Mail steeds deze info aan het secretariaat.


De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de sportieve ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door het aanbieden van welbepaalde gymnastiekdisciplines, waarbij kwaliteit centraal staat en dit in de ruimste zin ( zowel voor competitie als recreatie). turnles.

De disciplines waarvoor we gaan zijn:

1. Competitief: toestelturnen meisjes(TT m) ,toestelturnen jongens TT j)

2. Recreatief:  kleutergym, initiatie toestelturnen, sport en spel, badminton, conditiegym heren en dames, Aerobics trampoline springen, airtrack, jazzdans en aanverwante dansvormen, dubbele minitrampoline, free running.

3.Vechtsport ( Tenzan Dojo )

De vrijwilliger engageert zich om voor de organisatie belangeloos activiteiten te verrichten.

· Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur) 

· Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport conform de bepalingen van het Panathlon decreet (zie bijlage achteraan)

· Vaardige gymnasten detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport 

· Bij te dragen tot de visie en mentaliteit van “mens Sana in corpora Sana”, “een gezonde geest in een gezond lichaam” 

· Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren 

· Ons te profileren als een “gezonde” en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten 

plaats inneemt.

4. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwillig(st)er

 De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger berokkent aan de organisatie en aan derden, bij het verrichten van het vrijwilligerswerk De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan Michel Meulemans   michel..meulemans @)belgacom.net  0496185253

5. Verzekering voor vrijwillig(st)ers

De organisatie heeft een verzekering afgesloten die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt van de organisatie, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Naam verzekeringsmaatschappij: Ethias polisnummer 45.262.250 

De organisatie heeft tevens een bijkomende verzekering afgesloten inzake de verzekering tegen lichamelijke ongevallen waarvan de vrijwilliger(st)ers het slachtoffer zouden tijdens de uitvoering van prestaties in dienst van de vereniging, alsmede op de weg naar en van de activiteiten. De omvang van de waarborgen en andere gegevens met betrekking tot deze verzekering staan vermeldt in de bijlage aan deze afsprakennota.

Naam verzekeringsmaatschappij: Ethias polisnummer 45.262.250 

6. Plicht tot geheimhouding 

De vrijwilliger voert zijn/haar opdracht uit met inachtname van de regels inzake discretie en het beroepsgeheim, zoals die gelden binnen de organisatie, en is gebonden door een plicht tot geheimhouding met betrekking tot alle persoonlijke, medische en verpleegkundige gegevens die hem/haar zijn bekend geworden tijdens de uitvoering van de vrijwillige activiteiten, alsmede met betrekking tot al wat hem/haar confidentieel is meegedeeld.

De organisatie heeft van haar kant eveneens de plicht alle informatie die ze van een vrijwilliger verkrijgt, als vertrouwelijk te behandelen.

 7.  Vergoedingen

De vergoedingen worden uitbetaald volgens de wettelijke modaliteiten van de vrijwilligersvergoedingen.

Vrijwilligers die genieten van een uitkering, zoals werklozen, bruggepensioneerden, tijdelijk arbeidsongeschikten, moeten zich in regel stellen vooraleer ze het vrijwilligerswerk aanvatten)

In twee exemplaren opgemaakt te ​ Wijgmaal op ​1 september 2019

Handtekening vrijwillig(st)er​

Handtekening verantwoordelijke vrijwilligersorganisatie (of ouders/voogd van de minderjarige vrijwilliger)​(of afgevaardigde)

Panathlonverklaring “Ethiek in de Jeugdsport

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

 • Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
 • We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
 • We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
 • We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

 • Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
 • We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
 • We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

 • We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
 • We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

 • Sport te beoefenen
 • Zich te vermaken en te spelen
 • In een gezonde omgeving te leven
 • Waardig behandeld te worden
 • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
 • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
 • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
 • In veilige omstandigheden aan sport te doen
 • Te rusten
 • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève – Copyright Declaration: Panathlon International

Formele onderschrijving op 1 september 2019 van het hierboven geschreven 

“Panathlon charter over de rechten van het kind in de jeugdsport”.

Handtekening vrijwillig(st)er​